OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Níže uvedené informace o Ochraně osobních údajů se týkají společností:
MANAUTIK s.r.o. IČO: 29285399 / Silver MEDIC s.r.o  IČO: 29313619

Nakládání s osobními údaji se řídí a je v souladu s platnými zákony České republiky.

Souhlas s těmito podmínkami je podle nového zákona potřebný pro možnost jakékoliv komunikace včetně uskutečnění nákupu na provozovně firmy nebo přes e-shop.

Váš souhlas se zpracováním Osobních údajů:
Odesláním objednávky, dotazu, zavoláním na zákaznickou linku, návštěvou na našich webových stránkách dobrovolně souhlasíte s tím, že jsme oprávněni v nutném rozsahu zpracovávat některé Vaše osobní údaje.

Za osobní (chráněné) údaje, které zpracováváme se považují:
Jméno, adresa, telefon, nebo email.
Identifikace podnikatelů a živnostníků (IČO, DIČ).
Údaje o realizovaných objednávkách konkrétním zákazníkem (subjektem).
Soubory cookies (aktivita při návštěvě webových stránek).
Sdělené informace osobního charakteru jako například zdravotní stav.
Hovory na zákaznické lince (hovory nejsou nahrávány a jsou považovány za důvěrné).

Proč s osobními daty nakládáme:
1) Pro potřeby fakturace a pro případné uplatnění záruky na zboží.
2) Pro potřeby doručení nebo převzetí zboží a předání informací o objednávce.
3) Pro možnost informovat zákazníka o nové verzi ovládacího programu jeho přístroje (týká se pouze majitelů přístroje Silver MEDIC®).
4) Pro zvýšení kvality našich služeb (možnost poskytovat slevy, bonusy, poradenství apod).
5) Pro možnost zpracovat odpověď na Váš dotaz.
6) Pro potřeby finančního úřadu (typicky identifikace plátců DPH, identifikace právnických osob nebo subjektů zproštěných placení daně, evidence plateb nad stanovený limit pro anonymní platby a v ostatních případech kdy to ukládá zákon).

Ochrana dat:
K ochraně dat používáme softwarové i hardwarové zabezpečení veškeré komunikace.
Osobní data jsou ukládána na digitálním nosiči s vysokým stupněm zabezpečení a to i proti odcizení, nebo manipulaci neoprávněnou osobou.  
Se všemi osobními údaji je po celou dobu kdy je evidujeme zacházeno jako s důvěrnými informacemi. Tyto informace nezveřejňujeme, nepředáváme třetím stranám, neumožňujeme nahlížení do nich a podobně.

Bohužel nemůžeme zaručit, že budou Vaše data při vzájemné komunikaci vždy 100% zabezpečena.
Za určitých okolností mají přístup k datům osobního charakteru také poskytovatelé elektronické komunikace, některé státní instituce jednající na základě zákona nebo rozhodnutí soudů, pracovníci tajných služeb a další instituce, kterým to výslovně, nebo skrytě umožňuje zákon.
Přesto, že se snažíme o maximální zabezpečení všech firemních dat existuje u každé komunikace možnost, že se k datům dostane neoprávněná osoba, které se podaří všechna bezpečností opatření překonat. I z tohoto důvodu průběžně aktualizujeme úrovně zabezpečení v závislosti na nových poznatcích.

Využívání souborů cookies:
Využívání cookies z  našeho webu nám umožňuje sledovat aktivitu návštěvníků na našich webových stránkách pro účely zefektivnění prezentací jednotlivých částí našich stránek. Data jsou anonymní, bez přímé identifikace návštěvníka.

Doba po kterou údaje uchováváme:
Údaje osobního charakteru uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu. Nejvýše však po dobu 10 let. Po uplynutí této lhůty jsou data osobního charakteru z naší databáze vymazána.
Vystavené daňové doklady se uchovávají ze zákona o účetní evidenci po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo a není možné je před tímto zákonem stanoveným termínem skartovat (vymazat).  

Práva osob (subjektů) o nichž evidujeme osobní údaje:
Osoba (subjekt) má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů. Lze tak učinit písemně, formou e-mailu, dopisem, nebo zavoláním na zákaznickou linku.
Subjektu jsme povinni na požádání také sdělit jaké údaje o něm evidujeme a jak s nimi bylo nakládáno. Subjekt má právo požádat o změnu vedených údajů, případně požadovat i jejich trvalé vymazání (právo být zapomenut). Vymazání údajů proběhne nejpozději do 30 dnů.
Odstranění osobních údajů však nelze provést v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění všech právních povinností vyplývající ze smluvního vztahu.

Pro změny v evidenci osobních údajů, pro informace o rozsahu evidovaných dat a dalších úkonech spojených s ochranou osobních dat nás můžete kontaktovat zde: KONTAKT

Právo na informace o evidovaných datech:
Máte právo vědět, jaké údaje a v jakém rozsahu o vás zpracováváme. Tyto informace Vám na požádání sdělíme.

Pokud zjistí osoba (subjekt) o němž evidujeme údaje, že zpracováváme údaje v rozporu se zákony na Ochranu osobních údajů, má právo požadovat vysvětlení, případně okamžitou nápravu.
Pokud subjektu (osobě) držitel údajů nevyhoví, nebo nezjedná nápravu, má subjekt právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/