ČASTÉ DOTAZY

POKUD JSTE SI JEŠTĚ NEPŘEČETLI NAŠE STRÁNKY A HLEDÁTE RYCHLÉ ODPOVĚDI

Podrobně o výhodách přístroje v článku PROČ POUŽÍVAT SILVERMEDIC

kvalitni-vyrobu-stribra-zlata-platiny-silvermedic-ridi-vykonny-mikroprocesor

DOTAZY A ODPOVĚDI

Pod výrazem „koloid“ jsou na této stránce myšleny všeobecně všechny produkty vyrobené technologií Silver MEDIC®: Koloidní, nanočásticové, ionové, speciální (pokud není specifikováno jinak).

31) PRODÁVÁTE I HOTOVÉ KOLOIDY?

Vzhledem k ceně aktivních produktů (koloid/nano/special) by se zákazníkům opakovaný nákup hotových produktů nevyplatil. Kvalitní aktivní produkty navíc není vhodné zasílat poštou. Z těchto důvodů hotové produkty nenabízíme.

S přístrojem Silver MEDIC® si vyrobíte kdykoliv – sami a jednoduše – kvalitní, elektricky aktivní produkty s ojedinělými vlastnostmi.
Jedním přístrojem si za cca 30 minut vyrobíte všechny typy léčebně využitelného stříbra (koloidní, nanočásticové, ionické, speciální oxidační).

Počáteční investice do vlastní soběstačnosti tohoto druhu se po prvním delším používání „zaplatí“ a je podle našeho názoru – smysluplnou investicí také do budoucna.

30) JAKOU DOPORUČUJETE KONCENTRACI?

U každé výrobní technologie /koloidní-COLLOID / speciální-SPECIAL / nanočásticové-NANO / nastaví přístroj automaticky před každou výrobou námi doporučovanou optimální koncentraci.
Pokud chce uživatel vyrobit koncentraci jinou – může si ji snadno změnit stiskem ovládacího tlačítka.

Informativní dávkování se na našem webu zobrazí po kliknutí na požadovaný kov:
STŘÍBRO-Dávkování / ZLATO-Dávkování / PLATINA-Dávkování

Více informací naleznete případně v sekci KONCENTRACE PPM

29) KDYŽ SI VYROBÍM VYŠŠÍ KONCENTRACI NEŽ KTEROU DOPORUČUJETE – BUDE VYŠŠÍ ÚČINNOST?

Vyšší koncentrace (než je námi doporučovaná) ve většině případů neznamená, že bylo na požadované místo v organizmu dodáno větší množství léčivé látky (produkt stříbro/zlato/platina).

S rostoucí, nebo i klesající koncentrací se mění elektrochemická struktura vyrobeného produktu a ten pak už nemusí mít pro konkrétní zdravotní problém optimální účinnost.

V případě požadavku na větší množství účinné látky v organizmu proto zvyšujeme podané množství (objem), nikoliv koncentraci (ppm).
Více informací naleznete případně v sekci KONCENTRACE PPM

28) DOČETLA JSEM SEM, ŽE NĚKDE DOPORUČUJÍ KONCENTRACI MINIMÁLNĚ 40 PPM

Aktivní produkt vyrobený řízenou technologií Silver MEDIC® nelze srovnávat s pasivními roztoky.
Pasivní roztok s uvedeným sycením např. 25 ppm, nedosahuje účinnosti koncentrace 9 ppm u aktivního produktu.

Z tohoto důvodu je námi doporučené optimální dávkování pro většinu obtíží 9 ppm i když lze nastavit uživatelem přístroj na výrobu až 18 ppm (podle technologie vybrané aktuálně pro výrobu).
Více informací naleznete případně v sekci KONCENTRACE PPM

27) PROČ SE JEDNOTLIVĚ VYROBENÉ DÁVKY KOLOIDU O STEJNÉ KONCENTRACI NEMŮŽOU SLÉVAT DO JEDNÉ VĚTŠÍ SKLENICE?

Ředěním, nebo mísením se narušují důležité elektro-chemické vazby mezi částicemi a molekulami vody, které se během výroby vytvořily a vyrobený produkt tak zbytečně ztrácí stabilitu i účinnost.

Neslévejte vyrobené produkty dohromady. Každou vyrobenou dávku skladujte v samostatné sklenici.
Každá výroba probíhá za mírně odlišných podmínek, kterým se přístroj svým automatickým řízením přizpůsobuje.
Při každé výrobě tak vznikne elektro-chemický produkt se zcela specifickým elektrickým nábojem a vnitřní strukturou.

Po smíchání s jiným produktem tak dojde k částečnému vybití důležitého elektrického potenciálu dodaného při výrobě.
To platí i v případě, kdy byla zvolena stejná technologie výroby, stejný typ ryzího kovu a pro výrobu byla navolená stejná koncentrace ppm.

26) MŮŽE VÁŠ PŘÍSTROJ NA VÝROBU KOLOIDU OVLÁDAT I TECHNICKÝ ANTITALENT?

Před každou výrobou se přístroj automaticky přednastaví na doporučované parametry.
Pokud nechcete doporučované hodnoty měnit, stačí přístroj jen připojit do napájení a nemusíte nic nastavovat.
Případně lze technologii výroby, nebo koncentraci měnit pouhým stiskem tlačítka:

Horním tlačítkem lze měnit podle potřeby technologii výroby: COLLOID – koloidní / SPECIAL – speciální / NANO – nanočásticové.
Spodním tlačítkem je možné nastavit koncentraci (ppm).

Výroba i její ukončení probíhá automaticky (světelná + zvuková signalizace).
Během výroby svítí barevná kontrolka, která ukazuje jaký produkt právě vyrábíte.
Na displeji se zobrazuje po celou dobu výroby i aktuálně dosažená koncentrace (ppm).

Po prvním použití se už další manipulace s přístrojem stává rutinní záležitostí. Samotná příprava výroby netrvá ani 5 minut.

25) KOLIK KOLOIDU PŘÍSTROJ ULTRA NARÁZ VYROBÍ?

U stříbra se jednorázově vyrobí 150 ml aktivního, nebo pasivního produktu.

Toto množství při doporučovaném dávkování a krátké době výroby zajistí současnou léčbu cca 10 osob.
Výroba je velmi rychlá, typicky 30 minut.

U zlata, nebo platiny se jednorázově vyrobí vždy 100 ml.

24) PŘI JAKÉ TEPLOTĚ MŮŽE PŘÍSTROJ PRACOVAT?

18–35 °C. V případě, že máte doma chladněji, provádějte výrobu v místnosti kde je nejtepleji. Produkt ideální kvality vzniká při teplotě 20–25°C.

23) CO U KOLOIDŮ ZNAMENÁ ZKRATKA PPM?

ppm (parts per million) jsou jednotky, ve kterých se odborně porovnává objem dvou látek, z nichž jedna je zastoupena vůči té druhé jen v mikroskopickém množství (jedna miliontina celku).
V případě koloidního stříbra (zlata, platiny) nám ppm ukazuje koncentraci – množství částic ryzího kovu, které jsme nechali do vody uvolnit (vyšší číslo ppm = větší počet ve vodě obsažených částic).
Více informací naleznete případně v sekci KONCENTRACE PPM

22) MOHU SI PPM VYROBENÉHO KOLOIDU ZMĚŘIT SÁM?

Koncentraci (ppm) vyhodnocuje během výroby integrovaný měřič přístroje Silver MEDIC® a používá k tomu poměrně složité výpočty.
Včetně měření čistoty vody použité pro výrobu.

Aktuálně dosaženou koncentraci zobrazuje po celou dobu výroby víceúčelový displej.
Více informací naleznete případně v sekci KONCENTRACE PPM

21) CO KDYŽ VÝROBA SKONČÍ V DOBĚ, KDY NEBUDU DOMA, NEBO SPÍM?

Nová verze přístroje ULTRA zkrátila doby výroby (podle vybraného typu – koloid, nano, special) na cca 20 až 100 minut.

Po ukončení výroby začne blikat kontrolka a ozývá se přerušovaný tón. Aby Vás zvuk při ukončení výroby nerušil, lze jej už na počátku výroby případně vypnout.
Jakmile je výroba ukončena – přístroj Silver MEDIC® automaticky přepne program z výrobního na udržovací mód.

Na elektrodách tak zůstává velmi malé napětí, které udržuje koloid stabilní až do doby, než přístroj s elektrodami vyjmete (přijdete domů).
V udržovacím módu může koloid zůstat bez ovlivnění kvality až 3 hodiny. Typická doba výroby je jen 30 minut.

20) LZE VÝROBU STŘÍBRA, ZLATA, PLATINY NĚJAK URYCHLIT?

Koloidní a nanočásticové stříbro se vyrábí typicky jen 30 minut. Speciální stříbro se vyrábí cca 1 hodinu. Výrobu nelze nijak urychlit.
Pracuje-li přístroj při doporučené teplotě 20–30 °C (minimálně 18 °C) jsou výrobní podmínky optimální.

Podstatně déle přístroj pracuje se zlatými, nebo platinovými elektrodami. To je dáno především tím, že oba tyto kovy mají vysokou hustotu a jejich odlučování do vody je tak podstatně pomalejší.

19) MÁM KOLOID BĚHEM VÝROBY PROMÍCHÁVAT?

NE. Řídící elektronika kontroluje a řídí pohyb částic (promíchávání) uvnitř nádobky sama.
Promíchávání si mikropočítač řídí automaticky.

Přístroj nepoužívá magnetická míchadla (včelky) a podobné pomůcky.

Díky elektronickému promíchávání přístrojem je zajištěno, že v okamžiku (kdy to není žádoucí) se uvolňované částice, které jsou již elektricky nabité – nedostávají zpět do reakčního prostoru, kde se aktuálně nabíjí už částice jiné.
Přístroj tak může vyrábět i elektricky aktivní stříbro.

18) MÁM KOLOID PŘEFILTROVAT I KDYŽ JE ČISTÝ?

Žádný produkt (technologie COLLOID, NANO, SPECIAL vyrobený přístrojem Silver MEDIC® ULTRA se NEFILTRUJE.

17) NEZŮSTANE KOLOIDNÍ STŘÍBRO PO PŘEFILTROVÁNÍ ZACHYCENO V PAPÍRU PŘES KTERÝ SE KOLOID FILTROVAL?

Žádný produkt vyrobený přístroje Silver MEDIC® ULTRA se NEFILTRUJE.

16) NEUCPE SE MI TRYSKA ROZPRAŠOVAČE STŘÍBRNÝMI ČÁSTICEMI?

NE. Stříbrné částice jsou opravdu tak malé, že projdou tryskou jakéhokoliv postřikovače zcela hladce. Vzhledem k tomu, že je voda použitá k výrobě koloidu ideálně čistá, nedojde ani k zanesení rozprašovače minerálními látkami (vodní kámen).

15) PROČ JE KOLOIDNÍ I NANOČÁSTICOVÉ STŘÍBRO CITLIVÉ NA SVĚTLO?

Laicky řečené „světlo“ ve skutečnosti obsahuje mnoho typů záření o různých vlnových délkách. Běžné světlo v místnosti nijak nevadí. Problémem je přímo dopadající sluneční záření, nebo silné LED reflektory. Jejich záření proniká do vyrobeného produktu a narušuje jeho vnitřní stabilitu.

Proto se koloidní i nanočásticové stříbro vždy chrání před světlem vhodným tmavým obalem, nebo uložením na temném místě.
To se však týká pouze produktů ze stříbra.

U zlata, nebo platiny k degradaci vlivem slunečního záření nedochází. Problémem je pak pouze LED osvětlení, které je celkově nevhodné.

14) PROČ MÁTE V NABÍDCE VŠECHNY DOPLŇKY ZE SKLA?

Plasty nemají celistvé (uzavřené) povrchy a tak se v nich částice stříbra snadno zachytí. Dalším problémem jsou také elektrostatické vlastnosti většiny plastů.
Částice zachycené na plastovém povrchu rychlé oxidují a jsou pak při dalším použití odplavovány do nově vyrobeného produktu. Oxidací zasažené povrchy viditelně černají.
Problém je s plasty obecně, protože se prakticky už od okamžiku vyrobení rozpouštějí. A to působením – světla, vody, kyselosti prostředí a také času.

Látky, které se do hotového produktu z takových druhů obalů uvolňují s ním silně reagují a to je nepřípustné.

Sklo tyto podstatné nevýhody nemá a navíc je elektricky i chemicky vůči koloidu stříbra, zlata, platiny zcela neutrální (vzájemně nereagující).

13) JAKÝM ZPŮSOBEM SE UPEVŇUJÍ DO PŘÍSTROJE ELEKTRODY:

Elektrody z drahého kovu jsou v přístroji uchyceny samosvornými zdířkami, do kterých se elektrody jen malým tlakem prstů zasunou.
Takto jsou elektrody již bezpečně mechanicky ukotveny.
Jejich vyjmutí se provádí lehkým tahem směrem ven z přístroje.

12) MUSÍ SE ELEKTRODY PO KAŽDÉM POUŽITÍ UMÝVAT?

Ano. Elektrody po ukončení výroby vyjměte z přístroje a důkladně je omyjte pod tekoucí vodou za pomoci mýdla a houbičky. Nádobku i elektrody osušte čistou látkou.
Správně umyté elektrody jsou po celé svojí délce lesklé a nesmí být na nich pohledem vidět, kde byla při výrobě hladina vody.

Důkladné omytí elektrod je zcela nezbytné pro správnou funkci celého přístroje a kvalitu vyrobeného produktu.
Po umytí se již "holou“ rukou nedotýkejte vnitřní plochy skleněné nádobky ani samotných elektrod. K manipulaci použijte suchou látku, nebo jednorázové ubrousky.
Dodržujte čistotu!

11) K ČEMU SLOUŽÍ ELEKTRODY Z DRAHÉHO KOVU (STŘÍBRO/ZLATO/PLATINA) A JAK DLOUHO MI VYDRŽÍ?

K léčebným účelům se využívají částice drahých kovů, které se během výroby řízeně uvolnily do vody. Tyto částice se získávají právě ze dvou elektrod, které se do přístroje před výrobou zasunou. U stříbra si po cca 100 výrobních cyklech si tak můžete všimnout sotva znatelné změny v tloušťce elektrod.

Elektrody se v místě ponoření do vody ztenčují („rozpouští se“). Nové elektrody mají průměr 2 mm a vydrží běžně i více než několik set výrobních cyklů.
Vhodná doba pro jejich výměnu nastává v okamžiku, kdy jejich průměr (tloušťka) klesne pod 1 mm. Taková situace ale nastane až za velmi dlouhou dobu.

Kdykoliv je samozřejmě možné si ryzí elektrody dokoupit zvlášť v našem e-shopu – jako samostatné příslušenství.

10) CO SE STANE KDYŽ OMYLEM ŠPATNĚ ZAPOJÍM ELEKTRODY?

Přístroj začne nejpozději do 1minuty vydávat trvalý nepřerušovaný tón a výroba se zastaví.
Přístroj je zkratu-vzdorný a k jeho poškození nedojde.

9) NEDOSTANU ELEKTRICKOU RÁNU, KDYŽ SE DOTKNU ELEKTROD?

Ne. Samotný přístroj je napájen velmi nízkým a bezpečným napětím 12 Volt. Napětí na elektrodách se uvnitř přístroje elektronickou cestou zvyšuje na cca 40 Voltů.
Přístroj nikdy nepřipustí vyšší výstupní proud, než několik mA (miliampér).

8) CO KDYŽ ZKRATUJI STŘÍBRNÉ ELEKTRODY NĚJAKÝM KOVOVÝM PŘEDMĚTEM?

Přístroj zkrat na elektrodách sám odhalí a ve zlomku sekundy na nich sníží napětí tak, aby nedošlo k poškození přístroje.
Po odstranění zkratu pracuje přístroj normálně dál.

7) JE MOŽNÉ POUŽÍVAT PŘÍSTROJ V ZAHRANIČÍ?

Přiložený napájecí adaptér lze připojit do zásuvek o napětí 110 V až 240 V. Napájecí adaptér je tak použitelný v Evropě, Asii i USA. Případně si zákazník pořídí adaptér jiný s výstupem 12 V stejnosměrných.

6) LZE KOLOID VYROBIT V PŘÍPADĚ POTŘEBY I V MÍSTECH, KDE NENÍ K DISPOZICI ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA?

Ano. Přístroj je tak i záměrně konstruován nejen svou vysokou mechanickou odolností, ale především systémem napájení.
Přístroj lze napájet z jakéhokoliv zdroje stejnosměrného napětí 12Volt (ze zásuvky auto-zapalovače, z autobaterie, akumulátorů, solárního panelu apod.).
Vhodné "kabely" pro tyto možnosti napájení nabízíme v našem e-shopu.

Spotřeba přístroje je velmi nízká cca 1 Watt. Přístroj je odolný i proti připojení nedovoleně nízkého, nebo vyššího napětí.

5) VYŽADUJE PŘÍSTROJ NĚJAKOU ÚDRŽBU?

Přístroj žádnou údržbu nevyžaduje. Uchovávat v suchu. Životnost přístroje SILVER MEDIC® není časově ani mechanicky omezena.

4) JAK KOLOIDNÍ, NANOČÁSTICOVÉ A SPECIÁLNÍ STŘÍBRO A ZLATO CHUTNÁ?

Koloidní stříbro v ústech chutná jen lehce po kovu. Celkově chutná spíše neutrálně.
Nanočásticové stříbro mívá obvykle výraznější chuť po kovu.
Speciální stříbro se jeví i na chuť jako zcela neutrální.
Zlato má až mírně nasládlou, příjemnou chuť.

3) JAK PO DELŠÍ DOBĚ SKLADOVÁNÍ POZNÁM, ŽE JE KOLOID JEŠTĚ POUŽITELNÝ?

Ideální je dodržet námi doporučované doby skladování (do 21 dní od vyrobení). Vyrobený produkt lze použít i po této době, ale jeho účinnost již klesá.
Nikdy nepoužívejte produkt, který je nějak zakalen, nebo má našedlou, nebo růžovou barvu.

2) NEMŮŽU SE KOLOIDNÍM STŘÍBREM PŘEDÁVKOVAT?

Budete-li užívat koloid vyrobený přístrojem SILVER MEDIC® a dodržovat základní pravidla používání, nemusíte se předávkování obávat.

1) MŮŽE PŘI VÝROBĚ VZNIKNOUT CHLORID STŘÍBRNÝ?

Ne. Nebezpečné sloučeniny – jako je chlorid stříbrný (AgCl) – vznikají jen při neodborné výrobě, kdy se používá nedostatečně vyčištěná voda, nebo byly do vstupní vody přidávány soli a jiné chemikálie. Silver MEDIC® by objevil tyto sloučeniny sám hned na počátku výroby, kdy provádí analýzu vstupní vody.
Pokud přístroj odhalí nedovolený obsah látek ve vstupní vodě, výrobu sám do 10minut zastaví. V takovém případě začne přístroj vydávat varovný tón.

Ochrání tak uživatele před výrobou nebezpečných sloučenin.

 

Uvedené informace se zabývají možnostmi užití ryzích kovů k účelům, které nejsou v Evropské unii schváleny.
Zboží v E-SHOPu slouží pouze ke studijním účelům a nelze ho považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení.
Jako léčebný prostředek se smí označovat pouze produkty farmaceutického průmyslu.
Žádné alternativní postupy jako je samoléčba, hladovka, použití přírodních, bylinných či jiných prostředků není ve shodě se standardizovanými postupy schválenými pro obyvatelstvo v EU.