OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. SPOLEČNOSTI
  2. INFORMACE O CENÁCH
  3. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ
  4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  5. POVAHA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÝROBKU
  6. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  8. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ
  9. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ1. SPOLEČNOST

SÍDLO: SÍDLO:
MANAUTIK s.r.o.
679 05, Křtiny 110
Czech Republic
Silver MEDIC s.r.o.
679 05, Křtiny 110
Czech Republic

IČO: 29285399 /plátce DPH/
DIČ: CZ29285399
Společnost je vedena KS v Brně

IČO: 29313619 /neplátce DPH/

Společnost je vedena KS v Brně

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK přes e-shop 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

SÍDLO + KANCELÁŘ –
OSOBNÍ ODBĚR

KONTAKT:

Silver MEDIC s.r.o.
679 05, Křtiny 110
Czech Republic

P R O V O Z N Í   D O B A :
Po - Pá   09:00 – 17:00 hod.

Termín osobního jednání (návštěvy) – je nezbytné si dohodnout předem.

Tel: +420 607 991 716
e-mail:
info@silver-medic.cz 


2. INFORMACE O CENÁCH

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

  • PŘÍJEM OBJEDNÁVEK:
    Objednávky přes internetový obchod Silver MEDIC® – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

3. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

cz-vlajka

ČESKÁ REPUBLIKA (CZ)

Zboží doručujeme prostřednictvím služeb"

Dopravce PPL

PLATBA DOBÍRKOU: CENA 130(platba při převzetí)
Zásilku odesíláme obvykle do 48 hodin.

Dopravce ČESKÁ POŠTA

PLATBA DOBÍRKOU: CENA 180 Kč (platba při převzetí)

PLATBA PŘEDEM bankovním PŘEVODEM: CENA 90 Kč
V případě platby převodem (bezhotovostní platba na účet) je kupní cena splatná do 14dní po obdržení Zálohové faktury.
Zboží se odesílá obvykle do 48 hodin od přijetí platby na účet prodávajícího.

OSOBNÍ ODBĚR na provozovně po předchozí domluvě: ZDARMA

sk-vlajka

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (SK)
Zboží doručujeme prostřednictvím služeb DHL.

PLATBA DOBÍRKOU: CENA 12 Eur
Zásilku odesíláme obvykle do 48 hodin.

PLATBA PŘEDEM bankovním PŘEVODEM: CENA 8 Eur
V případě platby převodem (bezhotovostní platba na účet) je kupní cena splatná do 14dní po obdržení Zálohové faktury.
Zboží se odesílá obvykle do 48 hodin od přijetí platby na účet prodávajícího.

OSOBNÍ ODBĚR na provozovně po předchozí domluvě: ZDARMA

euro-vlajka

EU:

Zboží doručujeme prostřednictvím služeb DHL.

PLATBA PŘEDEM bankovním PŘEVODEM: CENA 20 Eur
V případě platby převodem (bezhotovostní platba na účet) je kupní cena splatná do 14dní po obdržení Zálohové faktury.
Zboží se odesílá obvykle do 48 hodin od přijetí platby na účet prodávajícího.

OSOBNÍ ODBĚR na provozovně po předchozí domluvě: ZDARMA

DALŠÍ USTANOVENÍ:
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení celé kupní ceny.
Balné ani jiné poplatky spojené s expedicí neúčtujeme!
Pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta k dodání, prodávající dodá kompletní zboží nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

K objednanému zboží od nás obdržíte řádnou Fakturu.

Ke zboží u kterého to jeho povaha vyžaduje je přiložen NÁVOD k obsluze.

ZJEVNÉ PORUŠENÍ ZÁSILKY
ODMÍTNUTÍ PŘEVZETÍ ZBOŽÍ – ZJEVNÉ PORUŠENÍ ZÁSILKY:
Jako kupující máte právo odmítnout převzetí zboží, které není ve shodě s kupní smlouvou (zásilka je neúplná, nebo jakkoli mechanicky poškozená).
Reklamační řízení s dopravcem je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky.
Pokud skrytě poškozenou zásilku od přepravce převezmete, neprodleně nás o této skutečnosti informujte na – KONTAKT

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Umožňujeme kupujícímu odstoupit od smlouvy do 30 dní od převzetí zboží a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Při odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá zakoupené zboží ve 30 denní lhůtě.
Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo Faktury prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.
Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.
Kupující je povinen nejpozději ve lhůtě do 30 dnů zaslat nebo předat prodávajícímu zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží.

VÝJIMKY
Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smlouvy na dodání zboží upraveného podle přání spotřebitele.
Nebo pokud bylo zboží již použito a z hygienických důvodů jej nelze vrátit (není již možné použití jiným spotřebitelem).

DÁLE
Prodávající poskytne spotřebiteli
Formulář pro odstoupení od smlouvy
ke stažení:
CZ-Pouceni-odstoupení-od-smlouvy-formular

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY + vzorovy formulář.pdf

Vynaložené prostředky budou kupujícím při odstoupení od smlouvy vráceny nejpozději do 14 dnů na bankovní účet, nebo poštovní složenkou na adresu, kterou nám kupující oznámí.

Adresa pro zaslání vráceného zboží – KONTAKT    

5. POVAHA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÝROBKU

Léčba koloidními kovy (nanostříbro) není v EU ani ČR státními úřady schváleným léčivem!
Nemůžeme a nesmíme Vás proto nabádat k jeho užívání.

Popisovaná možnost použití a dávkování má informační charakter.
Zařízení Silver MEDIC® je určeno výhradně ke studijním účelům a nelze jej tak považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení.
Studium, nebo případné využití uvedených informací jsou projevem svobodné vůle člověka s přijmutím osobní zodpovědnosti!
Přístroj i přiložené materiály je třeba uchovávat mimo dosah dětí, nebo osob právně či jinak nezpůsobilých!

Nákupem přístroje Silver MEDIC® vyslovujete svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

6. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Pokud převzaté zboží není kompletní, nebo neodpovídá smluvním parametrům, jedná se o vady zboží za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let (nebo nadstandard 3 roky na přístroj Silver MEDIC®) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu) – lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při jeho převzetí.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji po převzetí do užívání sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD:
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v záruční době nebo v době použitelnosti uvedené na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

U vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou) může kupující v této lhůtě uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat:

Odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
Bezplatné odstranění vady opravou
Přiměřenou slevu z kupní ceny
Nnebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud se vyskytla odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající nenese odpovědnost za poškození výrobku ani jiných zařízení také v těchto případech:

1)
K výrobku byl připojen jiný než originální kabel USB (možnost zkratu).
2)
Nebyl dodržen návod pro provedení aktualizace přístroje pomocí přiloženého USB kabelu.
Vždy musí být nejdříve zasunut programovací konektor do přístroje Silver MEDIC® a až potom může být koncovka USB připojena do počítače.
3)
Zařízení bylo připojeno k jinému zařízení než je PC s datovým konektorem USB 2.0 / 3.0.

7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Na přístroje řady Silver MEDIC® poskytujeme záruku 5 le.
U ostatního zboží platí zákonem stanovena záruční doba 24 měsíců.
Záruční podmínky se řídí a jsou plně v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Reklamované zboží zašlete na adresu společnosti – KONTAKT
Balík neposílejte na dobírku.
Označte jej čitelně nápisem "REKLAMACE".
Do balíku vložte reklamované zboží, kopii nákupního dokladu.

Přiložte podrobný popis závady. Nezapomeňte také uvést Vaše kontaktní údaje (zpáteční adresa, e-mail, telefonní číslo).

Pokud by se jednalo o samotný přístroj SM přiložte také FAKTURU (lze jen kopii).
Přístroj zašlete BEZ ostatního příslušenství.

Přístroj předaný k reklamaci bude po převzetí kompletně otestován v našem servisním středisku.
Technik zjistí případnou závadu pomocí počítačového analyzátoru, kterým se připojí k přístroji Silver MEDIC®. Může tak načíst a překontrolovat řídící program i paměť přístroje.
Přístroj lze v našem servisu v případě nutnosti přeprogramovat.
O všech krocích spojených s případnou reklamací Vás budeme vždy informovat.


VAD PŘÍSTROJE SE VŠAK NEMUSÍTE OBÁVAT

Přístroj je velmi odolný, bezúdržbový, chráněn proti přepólování, podpětí, přepětí i zkratu a poradí si bez újmy i ve ztížených podmínkách.
Řídící program, který je v přístroji uložen, je elektronicky i softwarově ochráněn proti neoprávněnému zásahu.

Pokud by přece jen nastalo jakékoliv poškození přístroje, nebo příslušenství – máme jako výrobci skladem všechny náhradní díly a součástky.
O všech krocích spojených s případnou reklamací Vás budeme vždy informovat.

Záruka se nevztahuje na chyby a poškození, která vznikla:

Nevhodným či násilným zacházením.
Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vysokou nebo nízkou teplotou, prašností nebo vlhkostí.
Zboží bylo poškozeno používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci – Návod k obsluze nebo všeobecnými zásadami.
Neoprávněným zásahem do přístroje (odstranění ochranných plomb, mechanické úpravy a podobně).

Zboží bylo poškozeno přírodními živly.

Případná reklamace bude vždy vyřízena v co nejkratším termínu a to plně v souladu s reklamačním a právním řádem České republiky. Reklamace zboží uplatněná po uplynutí záruční doby, může být zpoplatněna (poštovné + cena náhradního dílu, přeprogramování přístroje).

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Ke stažení připravujeme:
Formulář pro uplatnění reklamace.pdf

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady.
Pokud kupující nezvolí své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání / doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.
Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci; případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.
Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.
Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku formou e-mailu nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
Po vyřízení reklamace bude zboží zasláno na adresu kupujícího (pokud není dohodnuto jinak).

8. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Koloidní kovy nejsou v EU registrovány do systému státem uznávaného zdravotnictví. Žádné alternativní metody léčby nejsou v EU povoleny! Výrobek Silver MEDIC® je nabízen pouze ke studijním účelům.

Zavazujeme se nakládat s osobními údaji o kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona a to včetně ochrany osobních údajů. Všechny informace o kupujícím jsou považovány za důvěrné a nejsou k dispozici třetím stranám.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

9. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona o elektronické evidenci tržeb je prodávající povinen v případě platby v hotovosti, nebo kartou vystavit kupujícímu účtenku s unikátním kódem identifikujícím zaevidovanou platbu.
V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

10.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupující (spotřebitel) má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Kontakt na Českou obchodní inspekci: www.coi.cz

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2019

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil stěmito obchodními podmínkami, a že snimi souhlasí.

Na tyto Obchodní podmínky, Reklamační řád, Poučení o odstoupení od smlouvy – je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.